Destroyed Photos - Galleria Saskia 2019

Taj Mahal-series: Black Star, maalaus valokuvalle, size 40cm x 60 cm (Mixed media on photo) year 2017 (Private collection)
Tampere (Taj Mahal Series), painting on Photo, size 40cm x 60 cm, year 2019
Taj Mahal-series: Darling Girl, size 80cm x 80 cm (Mixed media on photo) year 2017
Taj Mahal-series: Killing me softly, size 40cm x 60 cm (Mixed media on photo) year 2017 (Private collection)
Taj Mahal-series: American express, size 40cm x 60 cm (Mixed media on photo) year 2017
Taj Mahal-series: size 40cm x 60 cm (Mixed media on photo) year 2017
Taj Mahal-series: size 40cm x 60 cm (Mixed media on photo) year 2017
Taj Mahal-series: Pink Sugarfields, size 40cm x 60 cm (Mixed media on photo) year 2017
Taj Mahal-series: The Night lost in the Sky, size 40cm x 60 cm (Mixed media on photo) year 2017
Taj Mahal-series: maalaus valokuvalle, size 40cm x 60 cm (Mixed media on photo) year 2017
Taj Mahal-series: Sugarpink, size 40cm x 60 cm (Mixed media on photo) year 2017